Właśnie sprawdzamy dostępność domeny...
Pomyśl nad zakupem hostingu.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z świadczeniem usług w serwisie Domenomania.pl, ale także zakupem towarów lub usług przez spółkę Prociv Sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu.

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem danych osobowych jest Prociv Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-576), ul. Czerniawska 2A/27, NIP: 8971776931, REGON: 021669296.

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

Informujemy, że nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, ale we wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się na nami skontaktować pod adresem e-mail: rodo@domenomania.pl

Jaki jest zakres przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych?

W celu nawiązania i skutecznego kontynuowania współpracy potrzebujemy przetwarzać Twoje dane kontaktowe, identyfikacyjne oraz ewentualnie dane do rozliczeń finansowych, a więc w szczególności: imię i nazwisko, firmę, dane korespondencyjne, numer telefonu lub adres e-mail, NIP, PESEL, dane do wystawiania dokumentów księgowych i realizacji płatności (w szczególności numer rachunku bankowego). Tych samych danych będziemy potrzebowali przy rozpatrywaniu reklamacji i zapewnieniu obsługi technicznej.

Cel przetwarzania

Art. 6 ust. 1 lit.c oraz f RODO

  • Ustalenie Twojej tożsamości przed nawiązaniem współpracy, w tym także danych kontaktowych oraz danych Twojej firmy (organizacji), co pozwoli na skuteczną realizację nałożonych na nas obowiązków w ramach naszej współpracy.

Art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO

  • Kontaktujemy się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu czy adresem e-mail, jeżeli taka forma kontaktu została przez Ciebie zaakceptowana.
  • Jeżeli założyłeś konto w naszym serwisie, będziemy się z Tobą kontaktowali albo poprzez wiadomości dostępne w panelu Klienta, albo telefonicznie lub poprzez e-mail – jeżeli zgodziłeś się na taką formę kontaktu. Podane w formularzu kontaktowym dane osobowe będziemy używali wyłącznie do przetwarzania świadczenia naszych Usług, udzielania odpowiedzi na Twoje pytania lub reklamacje.

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw

  • Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

  • Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych.

Czy moje podlegają profilowaniu?

Nie profilujemy Twoich danych osobowych.

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Twoich praw, Twoje dane osobowe jako naszego Klienta mogą być przekazywane współpracującym z nami podmiotom, w szczególności firmom z branży IT – dostarczającymi nam rozwiązania informatyczne oraz hosting, doradcom prawnym, czy podwykonawcom.

Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską?

Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. dostawców w zakresie rozwiązań teleinformatycznych dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej, np. USA. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie wyłącznie na podstawie przepisów, tj. po zawarciu stosownej umowy powierzenia przetwarzania [w tym do podmiotów certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności (tzw. Privacy Shield)] lub w oparciu o stosowną umowę pomiędzy nami a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. Niemniej jednak podkreślamy, że nasze serwery są obecnie w całości zlokalizowane na terenie Unii Europejskiej.

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?

Jeżeli jesteś naszym klientem lub kontrahentem Twoje dane będą przez nasz przetwarzane odpowiednio do czasu realizacji usługi czy też zakończenia współpracy. Z zastrzeżeniem, że jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W przypadku działań marketingowych dane są przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania zgody na ich przetwarzanie. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże wykorzystujemy przekazane dane osobowe do kontaktu z Tobą celem realizacji Usług. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować opóźnieniem a nawet odmową realizacji Usługi. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Twoją rzecz. Jeżeli podajesz nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową realizacji Usługi.

Jakie mam prawa?

Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień - skontaktuj się z nami przez podany powyżej adres e-mail. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Definicje i skróty

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
Usługa – ma znaczenie takie jakie w Regulaminie.