grupa in-data
Znajdujesz się:
strona główna rejestracja infolinia
Formularz rejestracyjny Prosimy o uzupełnienie poniższego formularza w celu rejestracji nowego Klienta w Domenomania.pl.
Dane do logowania się do systemu:
Login:
Ustal swój identyfikator (login) i hasło do przyszłego logowania się do systemu. WAŻNE - zapamiętaj swój login i hasło.
Hasło:
Powtórz hasło:
Dane osobowe:
Reprezentant:
Nazwa firmy / imię i nazwisko:
E-mail:
Adres e-mail służy do powiadamiania o zarejestrowaniu zamówionych usług, wygasaniu abonementu, przesyłania informacji o płatnościach.
Dane do logowania się do systemu:
Adres (ulica i numer budynku/lokalu):
Kod pocztowy:
Przykład: 11 - 111
Miejscowość:
Kraj:
Telefon:
Przykład: Wrocław 71, Nr 6666666
Telefon komórkowy:
Przykład: 606444333
Informacje dodatkowe:
Rejestracja abonenta jako:
Zgoda na publikację danych: Zgoda jest wymagana dla firm.
NIP (10 cyfr, bez kresek):
NIP jest wymagany dla firm.
PESEL (11 cyfr):
PESEL jest wymagany dla osób fizycznych.
Powiadomienia SMS:
Chcę otrzymywać powiadomienia SMS o ważności usług:
Oryginały faktur VAT:
Chcę otrzymywać oryginały faktur VAT tradycyjną pocztą:
Regulamin rejestracji:

§1 Definicje, postanowienia ogólne.

1. Definicje.

Operator - podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami poniższego regulaminu, tj. Domenomania.pl SA z siedzibą we Wrocławiu (54-204), ul. Legnicka 56, NIP: PL8951885344, REGON: 020549220, będąca właścicielem serwisu Domenomania.pl, znajdującego się pod adresem http://domenomania.pl.

Serwis Operatora - zawartość serwisu internetowego Domenomania.pl, znajdującego się pod adresem http://domenomania.pl.

Regulamin - niniejszy Regulamin Świadczenia Usług, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępny na stronie http://domenomania.pl/firma/regulaminy/
Klient - osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw (posiadająca zdolność prawną).

Usługa

  • usługa świadczona przez Operatora na rzecz Klienta, o parametrach określonych w specyfikacji danej usługi, udostępniana przez Operatora w chwili jej rejestracji lub

  • usługa pośredniczenia przez Operatora w zawarciu umowy o świadczenie usługi przez podmiot trzeci na rzecz Klienta, w szczególności w zakresie pośredniczenia przy rejestracji domeny na rzecz Klienta wraz z towarzyszącą obsługą administracyjną i techniczną.

Specyfikacja usługi - charakterystyka usługi oferowanej i świadczonej przez jej Operatora.

Faktura pro forma - dokument wystawiany przez Operatora przed dokonaniem płatności, stanowiący podstawę jej wniesienia.

Limit transferu - limit ruchu z/do serwera wirtualnego (pakietu hostingowego) danego Klienta.

Opłata abonamentowa - uiszczane z góry przez Klienta wynagrodzenie za wymienione w regulaminie Usługi świadczone w pewnym okresie.

Okres abonamentowy - okres rozliczeniowy, za który Klient dokonał płatności wynagrodzenia na rzecz Operatora z góry, określony w ofercie Operatora.

Rejestrator domen - podmiot zarządzający rejestrem nazw internetowych w domenach określonych na stronie www.iana.org lub inny podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio jest uprawniony do rejestracji i utrzymania domeny.

Domena - unikalny ciąg znaków alfanumerycznych w sieci Internet dostępnych do rejestracji, składający się z nazwy oraz rozszerzenia oferowanego przez danego Rejestratora. Rejestrację domen polskich prowadzi Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK).

Usługa rejestracji domeny - wskazana w treści Regulaminu usługa zarejestrowania na rzecz Klienta niepowtarzalnej Domeny internetowej, gdzie Klient staje się dysponentem Domeny, a Pełnomocnikiem reprezentującym Klienta wobec Rejestratora domen pozostaje Operator.

Aktywacja usługi - udostępnienie Klientowi funkcjonalności i zasobów oferowanych przez daną Usługę.

 

2. Postanowienia wstępne.

a) Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie oraz w innych regulaminach wymienionych i dostępnych pod adresem:
określają sposób korzystania z Usług Operatora.

b) Złożenie zamówienia na stronach internetowych Domenomania.pl lub/i dokonanie zapłaty za Usługę jest równoważne w skutkach z potwierdzeniem, iż Klient zapoznał się z treścią Regulaminu oraz innych regulaminów, o których mowa w punkcie a) i akceptuje ich postanowienia.

c) Niniejszy Regulamin oraz inne regulaminy o których mowa wyżej, dostępne pod adresem http://www.domenomania.pl/firma/regulaminy/, a w szczególności:

-Regulamin NASK,
-Regulamin rejestracji domen .EU,
-Warunki rejestracji domen .EU,
-Regulaminy rejestracji domen globalnych w zależności od rodzaju,


mają zastosowanie i obowiązują od momentu uruchomienia Usługi przez Operatora.

d) W razie kolizji postanowień niniejszego Regulaminu i innych regulaminów, o których mowa wyżej, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego Regulaminu. W dalszej zaś kolejności postanowienia regulaminu bardziej szczegółowego, na zasadzie lex specialis derogat lex generali.

 

§2 Zamówienia, umowa, ochrona danych osobowych.

1. Zamówienia.

a) Zawarcie umowy o świadczenie usług poprzedzone jest procedurą rejestracji usługi. Rozpoczęcie świadczenia usługi na rzecz Klienta (o ile w przypadku danej usługi jest to możliwe), następuje niezwłocznie po akceptacji formularza rejestracyjnego.

b) Zamawianie wszystkich typów Usług odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronach Serwisu Operatora.

c) Zawarcie umowy o świadczenie usług następuje z chwilą zakończenia procedury rejestracji usługi.

d) Umowa jest zawierana na czas okresu abonamentowego.

e) Aktywacja zamówionych Usług następuje w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Operatora (Domenomania.pl SA, ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław, mBank SA, nr: 91 1140 1140 0000 2167 8400 1001) lub po przesłaniu (faksem na numer 71 716 47 05 lub e-mailem na adres finanse@domenomania.pl) potwierdzenia dokonanej wpłaty przez Klienta.

f) Klient, aktywując Usługę, oświadcza, że nazwa, którą wybrał nie narusza praw osób trzecich. Wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Operatora. W przypadku poniesienia przez Operatora jakiejkolwiek szkody, wynikającej z używania przez Klienta nazwy Usługi naruszającej prawa osób trzecich, Klient zobowiązuje się tę szkodę naprawić w pełnej wysokości.
g) Klient oświadcza, że wszystkie dane, które podał podczas zamawiania Usługi są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. Wpisanie nieprawdziwych danych jest naruszeniem Regulaminu i upoważnia Operatora do zablokowania i zaprzestania kontynuacji świadczenia Usługi.
h) W momencie zakończenia procesu zamówienia Usługi, zostanie automatycznie wygenerowana faktura pro forma, zawierająca zamówione usługi i szczegóły dotyczące płatności. Informację z potwierdzeniem zamówienia Klient otrzyma także na adres e-mail podany podczas rejestracji. Szczegóły dotyczące płatności wraz z fakturą pro forma widoczne są bezpośrednio po złożeniu zamówienia w Panelu Klienta, do którego link znajduje się na stronach Serwisu Operatora. Operator nie odpowiada za błędy w połączeniu, które wywołają niedopełnienie niniejszego punktu Regulaminu.
i) Nieopłacone przez Klienta zamówione Usługi zostają automatycznie po 14 dniach anulowane przez Operatora.

k) Na 21, 14, 7 i 3 dni przed końcem okresu abonamentowego (w przypadku braku wcześniejszej wpłaty), Klient otrzyma od Operatora informację dotyczącą możliwości przedłużenia ważności Usługi o kolejny okres abonamentowy wraz ze szczegółami dotyczącymi płatności.

l) W przypadku nieopłacenia przez Klienta Usługi hostingowej na kolejny okres abonamentowy, Usługa zostanie automatycznie zablokowana z dniem wygaśnięcia okresu abonamentowego oraz po 30 dniach usunięta.

 

2. Dokumenty księgowe, abonament.

a) Operator wystawia fakturę VAT Klientowi w terminie do 7 dni od momentu zaksięgowania wpłaty abonamentowej Klienta za Usługę na koncie bankowym Operatora.

b) Operator udostępnia wystawioną fakturę VAT w Panelu Klienta (link do Panelu Klienta znajduje się na stronach Serwisu Operatora), do którego Klient ma dostęp po zalogowaniu się, podając swoje dane dostępowe.

c) Operator zobowiązuje się do wysłania Klientowi faktury VAT tradycyjną pocztą w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.

d) Wniesienie opłaty abonamentowej uniezależnia Klienta od wszelkich zmian stawek, tzn. że zmiany cen na stronach Serwisu Operatora nie dotyczą Klienta do końca jego okresu abonamentowego.

e) Kwota abonamentowa nie jest podzielna, tzn. że nie można wnieść opłaty na okres krótszy niż długość okresu abonamentowego dla danej Usługi.

f) Rezygnacja z Usługi przed upływem okresu ważności abonamentu nie pociąga za sobą zwrotu proporcjonalnej, niewykorzystanej części abonamentu.

 

3. Ochrona danych osobowych.

a) Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas aktywacji Usługi w celach służących świadczeniu przez Operatora Usług i wystawiania dowodów księgowych.

b) Operator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w związku ze świadczeniem usług i w tym zakresie jego obowiązki i prawa kształtowane będą przez tę ustawę z zastrzeżeniem modyfikacji zawartych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku Nr 144 poz. 1204).

c) Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, nadto ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych, z zastrzeżeniem bezwzględnych uprawnień Operatora, które wynikają z ustawy, o której wyżej mowa.

d) Jeżeli Klient nie zgłosi sprzeciwu, Operator ma prawo do opublikowania nazwy firmy oraz adresu internetowego Klienta na liście referencyjnej na stronach Serwisu Operatora.

e) Operator zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych innym podmiotom.


4. Zmiany w umowie i jej rozwiązanie.

a) Regulamin jest integralną częścią łączącą strony Umowy od dnia wskazanego w punkcie 1c, §2 Regulaminu.

b) Operator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie tylko i wyłącznie w przypadku ważnych przyczyn, np. obowiązkiem dostosowania treści Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa.

c) W momencie zakończenia okresu abonamentowego, Operator przedstawi Klientowi aktualną wersję Regulaminu. Dokonanie wpłaty za kolejny okres abonamentu oznacza akceptację przez Klienta aktualnego Regulaminu.

d) Klient ma prawo odstąpienia od Umowy na korzystanie z Usług Operatora w dowolnym momencie, godząc się jednocześnie na przepadek wniesionej opłaty abonamentowej.

e) Umowa wygasa z dniem zakończenia okresu abonamentowego.

f) Operator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy bez obowiązku zwrotu uiszczonej opłaty abonamentowej za okres, w którym Usługi nie zostały wykorzystane, w przypadku, gdy w sposób rażący zostaną naruszone postanowienia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

g) Operator zastrzega sobie prawo zablokowania konta Klienta lub rozwiązania z nim umowy jeżeli konto hostingowe obciąża serwer hostingowy w znacznym stopniu pomimo wcześniejszych sugestii Operatora dot. wykonania odpowiednich zmian.

 

§3 Świadczenie usług.

1. Warunki świadczenia usług Operatora.

a) Operator zobowiązany jest do świadczenia Usług w pełnym zakresie z należytą starannością.

b) Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów.

c) W przypadku zaistnienia konieczności okresowego odłączenia dostępu do pewnej części Usługi, Operator zobowiązany jest do poinformowania o tym Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem.

d) Operator nie utrzymuje serwisów internetowych o treści erotycznej oraz warezowej (zawierające nielegalne oprogramowanie).

e) Operator zabrania umieszczania serwisów internetowych, których elementy (np. skrypty, pliki danych) wykorzystywane są przez inne serwisy nie utrzymywane przez Operatora.

f) Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych dostępowych do zarządzania Usługą Operatora lub ich użycie przez nieuprawnioną osobę.

g) W przypadku przekroczenia, w trakcie opłaconego okresu abonamentowego, limitu transferu z i do sieci Internet, określonego w specyfikacji Usługi - Usługa Klienta zostanie automatycznie zablokowana.

 

2. Rejestracja domen internetowych.

a) Klient upoważnia Operatora do reprezentowania go przed Rejestratorem domen. Zakres upoważnienia obejmuje wszelkie czynności zmierzające do zarejestrowania domeny w imieniu Klienta, w tym możliwość przekazania niezbędnych danych osobowych Klienta Rejestratorowi domen.

b) Ważność rezerwacji domeny przez Klienta to 14 dni od momentu złożenia zamówienia. Rejestracja domeny następuje z chwilą zaksięgowania wpłaty Klienta za Usługę na koncie bankowym Operatora lub po przesłaniu (faksem na numer 71 716 47 05 lub e-mailem na adres finanse@domenomania.pl) potwierdzenia dokonanej wpłaty przez Klienta.

c) W przypadku, gdy:

- nazwa domeny jest już zarezerwowana lub zarejestrowana,

- w stosunku do nazwy domeny prowadzone jest wcześniej wszczęte postępowanie rejestracyjne,

- wniosek o rejestrację domeny wymaga uzupełnienia lub jest niekompletny,

- Klient poda niepoprawną składnię domeny,

- Klient poda niepełne lub nieprawdziwe dane,

- nazwa domeny jest nazwą niedostępną (np. domeny regionalne, funkcjonalne),

Operator odmówi świadczeniu Usługi reprezentacji Klienta przed Rejestratorem domen.

d) Transfery domen do systemu Operatora są bezpłatne.

e) Transfery wszystkich domen zarejestrowanych na stronach Serwisu Operatora lub przetransferowanych do Operatora na zasadach promocyjnych są płatne w przypadku przeniesienia do innej firmy. Wysokość opłaty wynosi 80 zł netto (słownie: osiemdziesiąt złotych netto). Opłata ta jest znoszona po okresie 24 miesięcy od momentu aktywacji Usługi lub opłacenia pierwszego odnowienia domeny. Odpłatność transferu nie ogranicza jednak prawa Klienta do delegowania domeny do dowolnego innego operatora hostingowego. Klient może w dowolnym czasie dokonać zmiany swoich danych osobowych lub wpisów delegacji DNS domeny. Klient odsprzedając domenę/domeny innemu podmiotowi ma obowiązek poinformowania go o niniejszym Regulaminie.

f) Klient ma pełne prawo do zarządzania domeną.

g) Operator nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną Klientowi szkodę spowodowaną zawinionym dokonaniem błędnych zmian podczas zarządzania domeną.

h) Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
- zgłoszenie roszczeń do danej domeny przez inny podmiot,

- utratę danych dostępowych przez Klienta lub ich użycie przez nieuprawnioną osobę,

- rejestrację domeny w złej wierze,

- zablokowanie, zajęcie przez inny podmiot lub usunięcie delegacji domeny wskutek nieopłacenia przez Klienta Usługi.

 

§4 Obowiązki Operatora, reklamacje.

1. Odpowiedzialność Operatora.

a) Operator ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Klientowi wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi jest następstwem okoliczności, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności.

b) Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną Klientowi przez działanie lub zaniechanie Rejestratora domen.

c) W przypadku braku ciągłości w dostarczaniu Usług, trwającego dłużej niż 24 godziny, Operator zobowiązuje się do rekompensaty w postaci przedłużenia okresu abonamentowego Usługi Operatora o miesiąc za każde rozpoczęte 24 godziny przerwy.

d) Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:

- podania niepoprawnych lub nieprawdziwych danych przy aktywacji Usług,

- nieprawidłowego użytkowania Usług,

- braku ciągłości świadczenia Usług niezawinione przez Operatora,

- siły wyższej - kataklizmów, klęsk żywiołowych

- wykorzystania udostępnionych Klientowi danych dostępowych do Usługi przez osoby nieuprawnione.

e) Szkoda poniesiona przez Klienta, za którą Operator na podstawie powyższych postanowień może ponosić odpowiedzialność nie obejmuje ewentualnych utraconych przez Klienta korzyści.

f) Klient może dochodzić roszczeń wobec Operatora na drodze sądowej dopiero po zakończeniu postępowania reklamacyjnego.

 

2. Postępowanie reklamacyjne.

a) Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana Operatorowi w formie pisemnej na adres: Domenomania.pl SA, ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław i określać:

- dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Klienta Operatora,

- rodzaj usługi, której dotyczy reklamacja,

- zarzuty Klienta,

- okoliczności uzasadniające reklamację.

b) Operator zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni od daty jej doręczenia, po czym zobowiązuje się do przesłania Klientowi odpowiedzi wskazującej rozstrzygnięcie oraz jego uzasadnienie.

 

§5 Postanowienia końcowe.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach Serwisu Operatora i od tego momentu ma zastosowanie do zawieranych z Operatorem Umów.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Kodeksu cywilnego oraz odpowiednich ustaw, w szczególności ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.Zapoznałem się i akceptuję regulamin: